Privacyverklaring

Dank voor het vertrouwen dat je in mij stelt. Bij het verlenen van mijn diensten zoals die vermeld staan op mijn website, verwerk ik je persoonsgegevens. Om te informeren hoe ik met je persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coach- of trainingstraject. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je werkgever, bedrijfsarts of uitkerende instantie.

(Bijzondere) Persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk met jouw toestemming.

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Overtuiging
 • Gezondheid
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Persoonlijke informatie die je mij geeft om het coach/trainingstraject te laten welslagen

Doeleinden

Deze persoonsgegevens gebruik ik voor diverse doeleinden.

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk en op maat coach/trainingstraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden alleen met jouw toestemming verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met je met betrekking tot het coach- of trainingstraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leverancier, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coach- of trainingstraject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Je gegevens zullen niet verstrekt worden voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik je gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele en analytische cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren en inzicht te hebben in het gebruik op de website. Verder maak ik gebruik van Facebook en LinkedIn pixels en Google Analytics.

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast februari 2020.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of heb je een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens? Gebruik dan het formulier op de contactpagina.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.